- ข้อมูล นักเรียน นักศึกษา

 

 

ประเภทวิชา/สาขา

ภาคเรียนที่ 2/2565

รวมทั้งสิ้น

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.

ระดับ ปวส.    ทวิภาคี

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

รวม

ปีที่ 1

ปีที่ 2

รวม

ปีที่ 1

ปีที่ 2

รวม

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

- สาขาวิชายานยนต์

 

30

 

-

 

39

 

69

 

23

 

14

 

37

 

-

 

-

 

-

 

129

- สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

 8

11

11

30

3

-

3

-

-

-

57

- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

-

-

3

3

-

-

-

-

-

-

9

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

- สาขาวิชาการบัญชี

 

16

 

13

 

19

 

48

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

46

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

16

39

68

123

-

-

-

-

-

-

143

- ธุรกิจดิจิทัล

-

-

-

-

5

8

13

-

-

-

16

 

                           ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2565