หมายเหตุประกอบ

ปีการศึกษา 2565

1 หมายเหตุประกอบเดือน ตุลาคม 2564

2 หมายเหตุประกอบเดือน พฤศจิกายน 2564

3 หมายเหตุประกอบเดือน ธันวาคม 2564

4 หมายเหตุประกอบเดือน มกราคม 2565

5 หมายเหตุประกอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

6 หมายเหตุประกอบเดือน  มีนาคม 2565

7 หมายเหตุประกอบเดือน  เมษายน 2565

8  หมายเหตุประกอบเดือน พฤษภาคม 2565

9  หมายเหตุประกอบเดือน มิถุนายน 2565

10 หมายเหตุประกอบเดือน กรกฏาคม 2565

11 หมายเหตุประกอบเดือน สิงหาคม 2565

12 หมายเหตุประกอบเดือน กันยายน 2565

ปีการศึกษา 2566

 

1 หมายเหตุประกอบเดือน ตุลาคม 2565

2 หมายเหตุประกอบเดือน พฤศจิกายน 2565

3 หมายเหตุประกอบเดือน ธันวาคม 2565

หมายเหตุประกอบเดือน มกราคม 2566

5 หมายเหตุประกอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566

หมายเหตุประกอบเดือน  มีนาคม 2566

7 หมายเหตุประกอบเดือน  เมษายน 2566

8  หมายเหตุประกอบเดือน พฤษภาคม 2566

9  หมายเหตุประกอบเดือน มิถุนายน 2566

10 หมายเหตุประกอบเดือน กรกฏาคม 2566

11 หมายเหตุประกอบเดือน สิงหาคม 2566

12 หมายเหตุประกอบเดือน กันยายน 2566