- ข้อมูลบุคลากร

                                           ข้อมูลบุคลากร

           1. อัตรากำลัง ปี 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

                   อัตรากำลังของวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่  มีบุคลากรทั้งสิ้น 59 คน

 • ข้าราชการ                  17   คน
 1. ผู้บริหาร                       3    คน
 2. ข้าราชการครู               14   คน
 3. ข้าราชการพลเรือน         -      คน
 • ลูกจ้างประจำ                -      คน
 1. ทำหน้าที่สอน               -      คน     
 2. ทั่วไป/สนับสนุน            -      คน
 • พนักงานราชการ                9      คน
 1. ทำหน้าที่สอน                    9      คน
 2. ทั่วไป/สนับสนุน                 -        คน
 • ลูกจ้างชั่วคราว                33     คน     

1.  ทำหน้าที่สอน             13     คน

2.  ทั่วไป/สนับสนุน           20      คน

 • มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ              -  คน
 • มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น       -  คน
 • มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง     -        คน
 1. ข้าราชการ                 -        คน
 2. ลูกจ้างประจำ             -        คน