ประกาศ   วิทยาลัยสารพัดช่างเเพร่

 เรื่อง กำหนดประเภทเเละอัตราการจัดเก็บ ค่าเล่าเรียน  ค่าบำรุง  ค่าธรรมเนียม เเละค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดการอาชีวศึกษาเเละฝึกอบรมวิชาชีพ   สำหรับคนพิการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ    คลิก 

 

รื่อง กำหนดประเภทเเละอัตราการจัดเก็บ ค่าเล่าเรียน  ค่าบำรุง  ค่าธรรมเนียม เเละค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดการอาชีวศึกษาเเละฝึกอบรมวิชาชีพ   สำหรับคนพิการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวพ.)  คลิก 

 

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างแแพร่     ระเบียบว่าด้วยการใช้อาคาร สถานที่ ของวิทยาลัยสารพัดช่างเเพร่