[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5

 

  

 


รายงานประกันคุณภาพสถานศึกษา

การประกาศใช้มาตราฐานอาชีวศึกษา
รายงานประกันคุณภาพสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2552
คู่มือการประกันในสถานศึกษา 2555
รายงานประกันคุณภาพสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2553
คู่มือประเมินสถานศึกษาพระราชทาน
รายงานประกันคุณภาพสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2554
มาตราฐาน การอาชีวศึกษา 2555
รายงานประกันคุณภาพสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2555
คู่มือการประกันภายนอก รอบที่สาม
รายงานประกันคุณภาพสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2556
    รายงานประกันคุณภาพสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2557
รายงานรางวัลสถานศึกษา   รายงานประกันคุณภาพสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2558
พระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 รายงานประกันคุณภาพสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2559
    รายงานประกันคุณภาพสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2560
    รายงานประกันคุณภาพสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2561
รายงานรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย   รายงานประกันคุณภาพสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2562
ประปีการศึกษา 2561 รายงานประกันคุณภาพสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2563
     


รายงานวิจัยในชั้นเรียน
สรุป-วิจัยชั้นเรียน-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2560 ผลงานวิจัยในชั้นเรียน-ภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2560
สรุป-วิจัยชั้นเรียน-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2561 สรุป-วิจัยชั้นเรียน-ภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2561
สรุป-วิจัยชั้นเรียน-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2562