[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5

 

  

 


รายงานประกันคุณภาพสถานศึกษา

การประกาศใช้มาตราฐานอาชีวศึกษา
รายงานประกันคุณภาพสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2552
คู่มือการประกันในสถานศึกษา 2555
รายงานประกันคุณภาพสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2553
คู่มือประเมินสถานศึกษาพระราชทาน
รายงานประกันคุณภาพสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2554
มาตราฐาน การอาชีวศึกษา 2555
รายงานประกันคุณภาพสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2555
คู่มือการประกันภายนอก รอบที่สาม
   
รายงานการประเมินตนเอง-SAR-2561 รูปเล่ม-รายงานการประเมินตนเอง-SAR-2560


รายงานวิจัยในชั้นเรียน
สรุป-วิจัยชั้นเรียน-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2560 ผลงานวิจัยในชั้นเรียน-ภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2560
สรุป-วิจัยชั้นเรียน-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2561 สรุป-วิจัยชั้นเรียน-ภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2561
สรุป-วิจัยชั้นเรียน-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2562