ชื่อ - นามสกุล :นายภาคภูมิ หนองเเส
ตำแหน่ง :ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก :เจ้านห้าที่งานเเนะเเนว
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูสอน
กลุ่ม / แผนก : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล
กลุ่ม / แผนก : งานสื่อการเรียนการสอน
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
กลุ่ม / แผนก : งานวัดผลและประเมินผล
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล