ชื่อ - นามสกุล :นายกฤษณ์ พลอยประดิษฐ์
ตำแหน่ง :ข้าราชการครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้าสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : แผนกช่างไฟฟ้า
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
กลุ่ม / แผนก : งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์