ชื่อ - นามสกุล :นายปริยะ ดอกแก้ว
ตำแหน่ง :ข้าราชการครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานวัดผลและประเมินผล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล