ชื่อ - นามสกุล :นายกิตติ เพื่อนฝูง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการวิทยาลัย
หน้าที่หลัก :ผู้บริหาร
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่