ชื่อ - นามสกุล :นายอัครเดช บัวนาค
ตำแหน่ง :ข้าราชการ
หน้าที่หลัก :ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานวัดผลเเละประเมินผล
กลุ่ม / แผนก : แผนกช่างไฟฟ้า
หน้าที่ในกลุ่ม : ครู