ชื่อ - นามสกุล :นายโสภณ วงศ์เมือง
ตำแหน่ง :ข้าราชการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม :