ชื่อ - นามสกุล :นายกฤษณ์ พลอยประดิษฐ์
ตำแหน่ง :ข้าราชการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานทะเบียน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม :