ชื่อ - นามสกุล :นายเทียน รั้งกลาง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
หน้าที่หลัก :คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่