ชื่อ - นามสกุล :นายสุทิน ถาวรมงคล
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่หลัก :รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ที่อยู่ :วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม :