ชื่อ - นามสกุล :นายเลิศพงศ์ คำเหมือง
ตำแหน่ง :ข้าราชการครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานพัสดุ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
หน้าที่ในกลุ่ม : นายเลิศพงศ์