ชื่อ - นามสกุล :นายสุวิทย์ เดือนดาว
ตำแหน่ง :ข้าราชการครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ