ชื่อ - นามสกุล :นายเซ็น เชาว์ถาวร
ตำแหน่ง :ข้าราชการครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานบริหารทั่วไปและหัวห้นางานบุคลากร
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างยานยนต์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูสอน
กลุ่ม / แผนก : งานบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานบริหารทั่วไป