ชื่อ - นามสกุล :นายนพพร สุขทรัพย์
ตำแหน่ง :ข้าราชการครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานกิจกรรม
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานกิจกรรม