ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจิราพร ยะปะนันท์
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าสาขางานอาหารและโภชนา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาคหกรรม
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าสาขางานอาหารและโภชนา