ชื่อ - นามสกุล :นางสาวดวงนภา ใยบัว
ตำแหน่ง :หัวหน้าสาขางานเสริมสวย
หน้าที่หลัก :หัวหน้าสาขางานเสริมสวย
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาคหกรรม
หน้าที่ในกลุ่ม :