- ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลสถานศึกษา ภาพรวมของสถานศึกษา (School Profile)

๑. ประวัติความเป็นมา 

๑.๑ ประวัติ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ จัดตั้งเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๘ บนเนื้อที่ ๑๐ ไรํ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยมศึกษาให๎กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา และหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มี ๕ สาขาวิชา คือ สาขาวิชา เครื่องกล สาขาวิชาไฟฟูากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์สะสมหนํวยกิต เพื่อให๎สอดคล๎องกับความต๎องการตลาดแรงงาน ชุมชนและท๎องถิ่น

๑.๒ ขนาดและที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ มีขนาดพื้นที่ จ านวน ๑๐ ไรํ ปัจจุบันตั้งอยูํเลขที่๑๔๗ หมูํที่ ๔ ถนนยันตรกิจโกศล (ใกล๎กับทางแยกถนนเลี่ยงเมือง) ต าบลรํองกาศ อ าเภอสูงเมํน จังหวัดแพรํ ๕๔๑๓๐

เบอร์โทรศัพท์(๐๕๔)๕๔๒๘๘๒โทรสาร(๐๕๔)๕๓๔๖๑๙

E-mail : phrae๐๖@vec.go.th/ www.pptc.ac.th