- วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยฯ

               1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์วิชาชีพจนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจ บรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตรแต่ละระดับการศึกษาและมีพื้นฐานความรู้เพียงพอสำหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

               2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหาติดตามความเจริญก้าวหน้าในงานอาชีพของตน

               3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้เรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรม ประเพณีไทย

               4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้เรียนมีความรับผิดชอบความอดทนความขยันหมั่นเพียร

มีความซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจริยธรรม และเปี่ยมด้วยคุณธรรม สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ ของวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

 

               ปรัชญา                                                                                          

             “ วิสัยทัศน์ดี  ฝีมือเด่น  เน้นคุณธรรม  นำพัฒนา  ใช้ปัญญาให้เกิดคุณ ”

               วิสัยทัศน์                                                                                                          

                      “มุ่งสร้างสรรค์วิชาชีพสู่ชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”       

                      อัตลักษณ์      “ ผู้เรียนมีจิตอาสาในการให้บริการทางวิชาชีพ ”

     

               เอกลักษณ์     “ เป็นสถานที่ฝึกอบรมด้านวิชาชีพให้กับชุมชนและท้องถิ่น ”

 

 

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาและอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
  2. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
  3. สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดการ

ศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ

  1. บูรณาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
  3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ทั้งด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ

และด้านทรัพยากรภายใต้หลักธรรมาภิบาล