- งบทดลอง

 ประจำปีงบประมาณ 2563

1. งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562

2. งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

3. งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม  2562

4. งบทดลองประจำเดือน มกราคม  2563

5. งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์  2563

6. งบทดลองประจำเดือน มีนาคม  2563

7. งบทดลองประจำเดือน เมษายน  2563

8. งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม  2563

9.  งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563

10.  งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2563

11.  งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563

12.  งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563

ประจำปีงบประมาณ 2564

 

1. งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563

2. งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

3. งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม  2563

4. งบทดลองประจำเดือน มกราคม  2564

5. งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์  2564

6. งบทดลองประจำเดือน มีนาคม  2564

7. งบทดลองประจำเดือน เมษายน  2564

8. งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม  2564

9.  งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564

10.  งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564

11.  งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564

12.  งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564

 ประจำปีงบประมาณ 2565

1. งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564

2. งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

3. งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม  2564

4. งบทดลองประจำเดือน มกราคม  2565

5. งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์  2565

6. งบทดลองประจำเดือน มีนาคม  2565

7. งบทดลองประจำเดือน เมษายน  2565

8. งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม  2565

9.  งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565

10.  งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565

11.  งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565

12.  งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565

ประจำปีงบประมาณ 2566

1. งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2565

2. งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

3. งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม  2565

4. งบทดลองประจำเดือน มกราคม  2566

5. งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์  2566

6. งบทดลองประจำเดือน มีนาคม  2566

7. งบทดลองประจำเดือน เมษายน  2566

8. งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม  2566

9.  งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566

10.  งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2566

11.  งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2566

12.  งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566

ประจำปีงบประมาณ 2567

 

1. งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2566

2. งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

3. งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม  2566

4. งบทดลองประจำเดือน มกราคม  2567

5. งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์  2567

6. งบทดลองประจำเดือน มีนาคม  2567

7. งบทดลองประจำเดือน เมษายน  2567

8. งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม  2567

9.  งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2567

10.  งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2567

11.  งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2567

12.  งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2567