- หมายเหตุประกอบ

ปีการศึกษา 2566

 

1 หมายเหตุประกอบเดือน ตุลาคม 2565

2 หมายเหตุประกอบเดือน พฤศจิกายน 2565

3 หมายเหตุประกอบเดือน ธันวาคม 2565

หมายเหตุประกอบเดือน มกราคม 2566

5 หมายเหตุประกอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566

หมายเหตุประกอบเดือน  มีนาคม 2566

7 หมายเหตุประกอบเดือน  เมษายน 2566

8  หมายเหตุประกอบเดือน พฤษภาคม 2566

9  หมายเหตุประกอบเดือน มิถุนายน 2566

10 หมายเหตุประกอบเดือน กรกฏาคม 2566

11 หมายเหตุประกอบเดือน สิงหาคม 2566

12 หมายเหตุประกอบเดือน กันยายน 2566

ปีการศึกษา 2567

 

1 หมายเหตุประกอบเดือน ตุลาคม 2566

2 หมายเหตุประกอบเดือน พฤศจิกายน 2566

3 หมายเหตุประกอบเดือน ธันวาคม 2566

หมายเหตุประกอบเดือน มกราคม 2567

5 หมายเหตุประกอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567

6 หมายเหตุประกอบเดือน  มีนาคม 2567

7 หมายเหตุประกอบเดือน  เมษายน 2567

8  หมายเหตุประกอบเดือน พฤษภาคม 2567

9  หมายเหตุประกอบเดือน มิถุนายน 2567

10 หมายเหตุประกอบเดือน กรกฏาคม 2567

11 หมายเหตุประกอบเดือน สิงหาคม 2567

12 หมายเหตุประกอบเดือน กันยายน 2567