ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเเละจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป    อัพเดท 3/7/2024

ประกาศ การเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566    อัพเดท 3/15/2024

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ

ประกาศ ผลการประเมินพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู  29/04/2567

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567   อัพเดท    5/8/2024 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567    อัพเดท  15/5/2024

ขอเชิญประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณธคุรุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2567  อัพเดท  17/5/2024   

คุณลักษณะ ห้องปฏิบัติการติดตั้งระบบไฟฟ้า  อัพเดท  17/5/2024