สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ครู สุวิทย๋  เดือนดาว              คลิก               
นางสาวสุทธิลักษณ์ เขมะโรจนวิศิษฎ์     คลิก   
ครู บรรจง   หมั่นขีด                       คลิก      
  ครู ศราวุธ  เสียงหวาน                   คลิก       
ครูภาคภูมิ     หนองเเส                    คลิก       
นางวรุณยุพา ประสารยา               คลิก