ประกาศผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชีลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานบุคลากร)

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


PPTC

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ