วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ จัดเวทีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้การดำเนินงานตามโครงการความร่วมมือสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาร่วมกับโรงเรียนแกนมัธยม ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมลงนามฯ จำนวน ๒๖ แห่ง

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ จัดเวทีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้การดำเนินงานตามโครงการความร่วมมือสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาร่วมกับโรงเรียนแกนมัธยม ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมลงนามฯ จำนวน ๒๖ แห่ง

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


PPTC

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ