กิจกรรม

ดร.พุทธชาติ  เกตุหิรัญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย สารพัดช่างเเพร่ 

 

ข้อมูลการติดต่อ 

147 หมู่ 4  ตำบลร่องกาศ  อำเภอสูงเม่น    จังหวัดแพร่     โทร 054 -542882

สถิติเยี่ยมชม

75863